INFORMACJE O PROJEKCIE „Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”Projekt realizowany na podstawie Decyzji o dofinansowaniu nr: POWR.05.02.00-00-0152/15-00, wydanej przez Ministra Zdrowia w dniu 21 marca 2016 r.
• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)
• Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
• Działanie 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych
• Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

Zasięg projektu:
Projekt swym zasięgiem obejmuje całą Polskę.

Okres realizacji projektu:
Od 01.12.2015 r. do 30.06.2019 r.; zgodnie z Decyzją podpisaną przez Ministra Zdrowia.

Realizator projektu:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków

Jakie są cele projektu?
Celem głównym Projektu jest poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną poprzez wdrożenie programu akredytacyjnego.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt adresowany jest do podmiotów udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (jednostek POZ), posiadających umowę na udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia i przystępujących po raz pierwszy do procesu akredytacji to znaczy takich, w których nie przeprowadzono wcześniej przeglądu akredytacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 641), w oparciu o standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r., (Dz.Urz. MZ z dnia 14 kwietnia 2011 r.).

Jakie korzyści odniesie podmiot POZ z udziału w projekcie?
Beneficjent Ostateczny zostanie objęty następującymi formami wsparcia w ramach realizowanego Projektu:
1. Wsparcie szkoleniowo-konsultacyjne dla jednostek POZ w procesie przygotowania do akredytacji obejmujące:

• 1-dniowe seminarium szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek POZ oddelegowanych przez Kierownictwo Beneficjenta Ostatecznego,
• indywidualną opiekę rówieśnika zawodowego polegającą na: przeprowadzeniu wizyty pilotażowej w jednostce POZ, dokonaniu oceny wstępnej (ex-ante), wskazaniu kierunków koniecznych zmian w danej jednostce POZ oraz udzieleniu pomocy w procesie przygotowania jednostki POZ do wdrożenia standardów,
• 1-dniowe warsztaty konsultacyjne zorganizowane w poszczególnych województwach dla przedstawicieli jednostek POZ oddelegowanych przez Kierownictwo Beneficjenta Ostatecznego; w przypadku małej liczby jednostek POZ w danym województwie, warsztaty mogą zostać przeprowadzone w województwie sąsiednim),
• szkolenie dla pracowników Beneficjenta Ostatecznego (jednostki POZ) z zakresu zabiegów resuscytacyjnych – będą to warsztaty praktyczne prowadzone w siedzibie poszczególnych jednostek POZ,
• materiały edukacyjne dla personelu i pacjentów w zakresie jakości i bezpieczeństwa opieki w POZ.

2. Przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w jednostce POZ (1-2-dniowy przegląd akredytacyjny prowadzony przez zespół wizytatorów).

Jakie będą najistotniejsze rezultaty projektu?
• 250 podmiotów POZ, które uzyskają wsparcie szkoleniowe w procesie wdrażania standardów akredytacyjnych i przygotowania jednostki do akredytacji,
• Ok. 500 osób przeszkolonych w zakresie standardów akredytacyjnych w POZ,
• Ok. 2500 pracowników POZ przeszkolonych w zakresie resuscytacji,
• 250 podmiotów POZ, w których zostanie przeprowadzony przegląd akredytacyjny.

Jakie istotne dokumenty stanowią podstawę projektu?
Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz.U. Nr 150, poz. 1216)
Zestaw standardów akredytacyjnych dla POZ

Dane teleadresowe Biura Projektu:
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków
tel./faks 12 427 82 50, 12 427 81 70, 12 427 81 71
www.cmj.org.pl