DDOM ZgłobieńNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SOKRATES informuje, że prowadzi bieżący nabór pacjentów DDOM w Zgłobniu. W momencie zebrania minimalnej liczby pacjentów zostanie zorganizowane świadczenie w zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu pn. Poprawa jakości życia osób starszych i niesamodzielnych poprzez działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zgłobniu finansowanym z PO WER.

Świadczenia będą udzielane ODPŁATNIE celem pokrycia kosztów udzielenia świadczeń. Ostateczna wartość pobytu w placówce zostanie określona w momencie zebrania min. 10 osób. Szacuje się kwotę około 1 000 zł.


Tytuł projektu: Poprawa jakości życia osób starszych i niesamodzielnych poprzez działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zgłobniu

Wnioskodawca: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sokrates
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Okres realizacji: 01.07.2016-30.06.2018

Cel główny projektu: Rozwój systemu deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez utworzenie DDOM w Zgłobniu dla 105 osób niesamodzielnymi, w tym 79 osób starszych (65+) w okresie 07.2016-06.2018

Grupa docelowa:
1. NZOZ SOKRATES Sp. z o.o. Sp. k. wnioskodawca i organizator domu dziennej opieki medycznej (dalej skrót DDOM), poprzez rozszerzenie profilu działalności o wsparcie dedykowane DDOM sformalizowane uzyskaniem rozszerzeniem wpisu do rejestrów podmiotów leczniczych o kod 2200 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów (…)
2. 105 osób korzystających z opieki w DDOM: 60 kobiet i 45 mężczyzn zamieszkujący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa podkarpackiego z obszaru powiatu rzeszowskiego i m. Rzeszowa, w tym co najmniej 79 osób w wieku 65+, które są bezpośrednio po hospitalizacji i ich stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, oraz pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. Ze wsparcia wyłączone będą osoby korzystające ze świadczeń z zakresu pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej oraz osoby z chorobą psychiczną lub uzależnieniem.

Zadania:
1. Utworzenie DDOM w Zgłobniu
2. Funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zgłobniu
3. Działania edukacyjne.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:
1. Liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały utworzone w ramach program – 15 szt.
2. Poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej u co najmniej 80% osób niesamodzielnych będących podopiecznymi Dziennego domu opieki medycznej – 84 osób
3. Wzrost liczby podmiotów świadczących wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych poprzez działania edukacyjne – 1

Finansowanie przedsięwzięcia:
Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 840 072,79 zł
Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 126 788,38 zł
Wkład własny Sokrates Sp. z o.o. Sp. k.: 29 902,94 zł

Szczegółowy harmonogram wsparcia:
Rodzaj wsparcia Data udzielania wsparcia Godziny udzielania wsparcia Adres realizacji wsparcia
Działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej 03.10.2016 - 30.06.2018 7.30 - 16.30 Zgłobień 67A,
gm. BoguchwałaGaleria wydarzeń:

Rekrutacja:
Regulamin rekrutacji DDOM w Zgłobniu
Zał. 1. Skierowanie do DDOM
Zał. 2. Skala Barthel do DDOM
Zał. 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zał. 4. Deklaracja udziału w projekcie
Zał. 5. Standard DDOM
Zał. 6. Formularz zgłoszenia